Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 48 / 29.01.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 29.01.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 48

ОТНОСНО: Приемане на доклад относно състоянието на “БКС” ЕООД и “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1, т.8 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Лясковец в предприятията стопанисващи общинска собственост и във връзка с чл.137, ал.1, т.7 от Търговския закон.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема доклада относно състоянието на общинските дружества.

2.Изважда от активите на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец недвижим имот 000484 – 4.256 дка, находящ се в с.Драгижево, община Лясковец и построените върху него дърводелска работилница – нова, дърводелска работилница – стара и дърводелска работилница с навес и го предоставя безвъзмездно за ползване на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

3.Изважда от активите на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец следните движими вещи – дълготрайни материални активи:

1.Лек автомобил “Москвич” 21412.
2.Машини и оборудване, находящо се в дърводелските работилници,
като същите се предоставят безвъзмездно за ползване на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

4.За изпълнението на решенията по точки 2 и 3 да се съставят приемателно-предавателни протоколи от управителите на двете дружества към 31.01.2004г.

5.Задължава управителите на “Лотос” ЕООД и “БКС” ЕООД да отразят настъпилите изменения в балансите на дружествата към 31.01.2004г. и представят в Общински съвет в срок до 06.02.2004г. копие от приемателно-предавателните протоколи.

6.За изпълнение на горните решения да се ползва правна помощ.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/