Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 49 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 49

ОТНОСНО: Одобряване структурата на Общинска администрация Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с Решение № 3 от 26.11.2003г. на Общински съвет - Лясковец, при спазване разпоредбите на Постановление 35 на Министерски съвет от 20.03.2000г. за Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за прилагането му.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

Одобрява структурата на Общинска администрация Лясковец, съгласно чл.4 от Закона за администрацията, както следва:

І. Кмет на Община – 1 брой
ІІ. Зам. кмет на Община – 2 броя
ІІІ. Секретар на Община – 1 брой
ІV. Кметове на населени места – 5 броя
V. Обща администрация – 30 броя

1. Дирекция “Бюджет и финансово – счетоводни дейности” – 8 броя
2. Дирекция “Административно – правно, информационно обслужване и управление на собствеността” – 15 броя, в т.ч. Звено за административно – техническо обслужване на Общинския съвет /2 броя: специалист и изпълнител/, съгласно чл. 29 /а/, ал.1 и 2 от ЗМСМА.
3. Дирекция “Гражданска регистрация, административно обслужване и общинска охрана” – 6 броя
4. Вътрешно финансов контрол – 1 брой

VІ. Специализирана администрация – 18 броя
1.Дирекция “Изграждане жизнената среда” – 7 броя
2.Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности и общинска собственост” – 11 броя
Директор на Дирекция “ИП, ХД и ОС” – 1 брой
2.1. Отдел “Хуманитарни дейности” – 4 броя
2.2. Отдел “Общинска собственост” – 4 броя
2.3. гл. специалисти “Икономическа политика” – 2 броя

VІІ. Кметства – Обща администрация – 8 броя
в т.ч. - с . Джулюница – 2 бр.; с. Козаревец – 2 бр.; с. Добри дял – 2 бр.
с. Драгижево – 1 бр.; с. Мерданя – 1 бр.

VІІІ. Други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 24 броя.
1. Дейност “Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” – 3 бр.
Община Лясковец – 3 броя
2. Дейност “Озеленяване” – 3 бр.:
Кметство Джулюница – 2 брой
Кметство Козаревец – 1 брой
3. Дейност “Чистота” – 2 бр.:
Кметство Добри дял – 1 брой
Кметство Драгижево – ½ брой
Кметство Мерданя – ½ брой
4. Дейност “Други дейности по жилищно строителство и териториално развитие” – 8 бр.: Община Лясковец – 8 броя
5. Дейност “Радиотранслационни възли” – 1 брой: Община Лясковец – 1 брой
6. Дейност “Масова физкултура и спорт” – 1 бр.: Община Лясковец – 1 бр.
7. Дейност “Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов” – Полска охрана – 6 броя:
Община Лясковец – 3 бр.; Кметство Козаревец – ½ бр.; Кметство Добри дял – ½ бр.; Кметство Драгижево – 1 бр.; Кметство Мерданя – 1 бр.

ІХ. Други дейности по здравеопазването – 8 броя
1.Училищни здравни кабинети - 8 броя

Х. На основание ПМС № 30/16.02.2004г.; ФО 07/17.02.2004г. на Министерство на финансите получено в Общината на 20.02.2004г., Общинския съвет одобрява, в т.ч. от общата и специализирана администрация общо 10 броя, като средствата за работна заплата и задължителните осигуровки са от приходи с общински характер и изравнителна субсидия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/