Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 50 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 50

ОТНОСНО: Актуализация на списъка за приватизация на обекти по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и откриване на процедура за приватизация на обособени части от имуществото на общинска фирма “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с Решения № 467/19.09.2002г. и № 550/29.04.2003г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от списъка за приватизация по точка 1 от Решение № 550/29.04.2003г. и закрива процедурата за приватизация на обособена част от имуществото на ”БКС“ ЕООД гр. Лясковец, УПИ ІІІ – за платен паркинг, кв. 134 по Подробен устройствен план на промишлената зона на гр.Лясковец, заедно с построените сгради – техническа работилница и съблекални / АОС № 36 / 28.01.1997г. /.

2. Допълва списъка за приватизация по точка 1 от Решение № 550/29.04.2003г. с обособени части от имуществото на ”БКС“ ЕООД гр. Лясковец, както следва:
- УПИ ІІІ – за авторемонтни услуги, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 3763 кв.м, ведно със застроени сгради - техническа работилница, съблекалня, стая на домакина /АОС-ч № 466/27.10.2003г./;
- УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 4278 кв.м /АОС-ч № 464/27.10.2003г./;
- УПИ ХІІ – общински, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1020 кв.м /АОС-ч № 463/27.10.2003г./;

3. Открива процедура за приватизация на обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр.Лясковец, както следва:
3.1. УПИ ІІІ – за авторемонтни услуги, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 3763 кв.м, ведно със застроени сгради - техническа работилница, съблекалня, стая на домакина /АОС-ч № 466/27.10.2003г./;
3.2. УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 4278 кв.м /АОС-ч № 464/27.10.2003г./;
3.3. УПИ ХІІ – общински, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1020 кв.м /АОС-ч № 463/27.10.2003г./;

4. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обектите по точки 3.1.,3.2. и 3.3. изготвяне на анализ на правното състояние чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършване на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

5. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обектите по точки 3.1.,3.2. и 3.3. изготвяне на приватизационни оценки чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършване на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/