Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 51 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 51

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост, във връзка с Решение № 31/18.12.2003г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на обект:
- имот № 047022 – производствен терен, отреден за изграждане на автоматична газоразпределителна станция с площ 1.892 дка, находящ се в местност “Караманлиев дол”, землище Лясковец при начална тръжна цена – 3784 лв., депозит за участие – 10 % в размер на 378.40 лв., стъпка за наддаване - 5% в размер на 189.20 лв.

2.Търгът да се проведе на 09.04.2004г. от 9.00 часа в салона на Община Лясковец.

3.До търга се допускат лица, получили лицензия за разпределяне на природен газ на територията на община Лясковец.

4.Утвърждава тръжната документация за продажба на обекта.

5.Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50 лв.

6.Определя срок за закупуване на тръжна документация до 07.04.2004г. включително.

7.Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие до 08.04.2004г. включително.

8.Депозитът се внася по банкова сметка № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

9.При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 16.04.2004г. от 9.00 часа в салона на Община Лясковец при същите условия.

10.Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг до 14.04.2004г. включително.

11.Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие в повторния търг до 15.04.2004г. включително.

12.Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор за продажба на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/