Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 52 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 52

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост, във връзка с Решение № 32/18.12.2003г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на обект:
– незастроен урегулиран поземлен имот ІІ – за производствено-складови дейности с площ 4 100 кв.м., находящ се в кв.133, ПУП- промишлена зона гр.Лясковец при начална тръжна цена – 28 310 лв., депозит за участие – 10 % в размер на 2 831 лв., стъпка за наддаване - 5% в размер на 1 415.50 лв.

2.Търгът да се проведе на 09.04.2004г. от 14.00 часа в салона на Община Лясковец.

3.Утвърждава тръжната документация за продажба на обекта.

4.Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50 лв.

5.Определя срок за закупуване на тръжна документация до 07.04.2004г. включително.

6.Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие до 08.04.2004г. включително.

7.Депозитът се внася по банкова сметка № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

8.При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 16.04.2004г. от 14.00 часа в салона на Община Лясковец при същите условия.

9.Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг до 14.04.2004г. включително.

10.Определя срок за подаване заявления и внасяне депозит за участие в повторния търг до 15.04.2004г. включително.

11.Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор за продажба на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/