Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 56 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 56

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 4 гласа “за”, 7 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението да се открие процедура за отдава под наем чрез търг на помещение намиращо се в Автоспирка с.Джулюница, УПИ І, кв.46 на ПУП за регулация с.Джулюница, състоящо се от основно помещение – 26,4 км.м и склад – 12 кв.м.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/