Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 57 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 57

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.3 от Закона за общинска собственост и чл.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – общинска собственост, във връзка с предложение на общински съветник вх.№ 40/19.02.2004г. и молба на Ловно-рибарска дружинка с.Джулюница вх.42/26.02.2004г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Постоянната комисия “Общинско имущество, приватизация и концесии” да разгледа предложенията на общинския съветник Д-р Ивелина Гецова и Ловно-рибарска дружинка с.Джулюница относно отдава под наем на помещение намиращо се в Автоспирка с.Джулюница, УПИ І, кв.46 на ПУП за регулация с.Джулюница, състоящо се от основно помещение – 26,4 км.м и склад – 12 кв.м и да предложи на Общински съвет становище за решение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/