Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 58 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 58

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с прилагането на чл.20 от Закона за народната просвета.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Променя чл.21, ал.1, раздел ІІІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, в частта за заплащане на месечни такси за ползване на детски градини, както следва:

Чл.21, ал.1 За ползване на детски ясли и детски градини се събират месечни такси от родителите или настойниците в следните размери:
1.за целодневни детски градини – 30 лв.;
2./нова/ освобождават се от такса децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение, съгласно чл.20 от Закона за народната просвета. Родителите или настойниците на тези деца заплащат само действителния разход от издръжката.
3.за детски ясли – 26 лв.

2. Допълва Преходни и заключителни разпоредби, както следва:

Създава нов § 9 Начислените и внесени в повече такси за децата по чл.20 от Закона за народната просвета за месеците януари и февруари 2004г. да се отчитат за следващ месец.

3. Решението влиза в сила от 01.01.2004г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/