Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 59 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 59

ОТНОСНО: Утвърждаване промени в Общинския план за развитие.

На основание чл.21, ал.1, т.12, ал.2 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с прилагането на чл.42, ал.1, т.1 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя като приоритетен за Общината изпълнението на обект: “Ремонт ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница” и дава съгласие същият да се съфинансира, като дяла на Общината е 20% от общата стойност на проекта и определя минимум 10% от общата сума в брой със средства от общинския бюджет, и се представи за кандидатстване за финансиране от Социално-инвестиционен фонд (СИФ).

2.Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства пред Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) с проект за подобряване състоянието на съществуващата пътна мрежа, представляваща част от общинската мрежа, както следва:

-Участък от път ІV – 51415, свързващ град Лясковец със селата Драгижево и Мерданя от община Лясковец;
-Участък от път ІV – 51413, свързващ град Лясковец (Честово) със село Козаревец;
-Участък от път ІV – 51411, свързващ град Лясковец със село Козаревец;
-Участък от път ІV – 40923, свързващ с.Джулюница със село Козаревец;
-Участък от път ІV – 40044, свързващ село Добри дял с град Лясковец;

3.Обектите изброени в точки 1 и 2 се включат в Общинския план за развитие.

4.Дава съгласие да се разходват средства в размер до 80 000 (осемдесет хиляди) лева от извънбюджетна сметка фонд “Приватизация” на Община Лясковец по чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол за изготвяне и представяне на проекти на обекти, с които Общината ще кандидатства за финансова помощ по програма “САПАРД” и “СИФ” за 2004 година.

5.Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи изработването на всички необходими строителни книжа и други, във връзка с кандидатстване за средства на горните обекти от Социално-инвестиционен фонд (СИФ) и Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) и извърши заплащане за тяхното изготвяне.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/