Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 60 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 60

ОТНОСНО: Вземане на решения за “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и 2 и чл.266, ал.2 и 5, т.1 от Търговския закон, чл.11, ал.1, т.2 и т.5 и чл.30, ал.1, т.1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Лясковец в предприятия, стопанисващи общинска собственост и чл.24, т.2 от Договор за възлагане управлението на ЕТДОО с общинско участие.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Освобождава г-жа Светлана Цвяткова Копанова като управител на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец, считано от 01.03.2004г.

2.Прекратява дейността на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец и открива производство по ликвидация, считано от 01.03.2004г.

3.Избира за ликвидатор на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец г-жа Пенка Мочева Караиванова ЕГН 5208241438, адрес: гр.Лясковец, ул. “Росица” № 2 В, ет.5.

4.Срокът на ликвидация се определя на шест месеца.

5.Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 200 лв.

6.В срок до 28.02.2004г. да се състави приемателно-предавателен протокол между управителя на “Лотос” ЕООД и ликвидатора, с представител на общинска администрация.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/