Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 61 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 61

ОТНОСНО: Вземане на решения за “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 и чл.141, ал.5 от Търговския закон, чл.11, ал.1, т.5 и чл.23, ал.1 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Лясковец в предприятия, стопанисващи общинска собственост и чл.23, т.2 от Договор за възлагане управлението на ЕТДОО с общинско участие.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Освобождава г-н Любомир Маринов Петров като управител на “БКС” ЕООД гр.Лясковец, считано от 01.03.2004г.

2.Избира за управител на “БКС” ЕООД гр.Лясковец г-н Христо Петков Милев ЕГН 6007101420, адрес: гр.Лясковец, ул. “Васил Левски” № 56.

3.Определя срок за управление три години и основно месечно възнаграждение в размер на три минимални работни заплати.

4.Упълномощава председателя на Общински съвет – Лясковец да сключи договор за възлагане на управлението на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

5.В срок до един месец новоизбраният управител да представи стратегия за развитие на дружеството.

6.В срок до 01.03.2004г. да се състави приемателно-предавателен протокол от настоящия и новоизбран управител на “БКС” ЕООД гр.Лясковец, с участието на представител на общинска администрация.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/