Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 62 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 62

ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянната комисия по “РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” към Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира за председател на постоянната комисия по “РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” към Общински съвет – Лясковец Венелин Георгиев – от квотата на коалиция “Коалиция за община Лясковец, БСП, пБСД, ПДС, ОБТ”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/