Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 63 / 26.02.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 63

ОТНОСНО: Създаване на Местна /общинска/ комисия за обществен ред и сигурност.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо № 7322/26.11.2003г. на Районно полицейско управление – Горна Оряховица.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Създава Местна /общинска/ комисия за обществен ред и сигурност, която да обединява и координира на усилията на държавните органи, органите на местно самоуправление, обществените формирования, неправителствените формирования и гражданите за подобряване на обществения ред и сигурността в община Лясковец в състав, както следва:

Председател: Венелин Борисов Георгиев – председател на ПК “Ред, сигурност, законност и безопасност на движението” при Общински съвет-Лясковец;
Членове:
1. Иван Ангелов Рашков – заместник кмет на Община Лясковец;
2. кап.Тодор Маринов Куманов – началник Полицейски участък-Лясковец;
3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на Кметство с.Козаревец;
4. Димитър Василев Димитров – кмет на Кметство с.Добри дял;
5. Д-р Божидар Иванов Стоянов;
6. Костантин Маринов Катъров – общински съветник;
7. Христо Стефанов Хубанов – заместник директор на СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец;
8. Иван Димитров Арабаджиев – председател на читалище “Напредък – 1870” гр.Лясковец;
9. Ивайло Николаев Величков – изпълнителен член на “АРКУС-БЪЛГАРИЯ” АД;
10. Цанко Димитров Момъков – съсобственик на кабелна телевизия STV – Лясковец;
11. Николинка Йорданова Стратова – началник отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане” община Лясковец;
12. Николинка Стефанова Бабукчиева – секретар на комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Лясковец;
13. Иван Димитров Иванов – главен специалист “Общинска охрана” при Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/