Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 64 / 12.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 12.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 64

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24 от Закона за устройство на държавния бюджет; чл.11 от ЗОБ и § 31, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2004 година, ПМС 30/ 06.02.2004 г. и писмо ФО 07 / 17.02.2004 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема бюджета на Община Лясковец за 2004 г., съгласно бюджетна бланка, както следва по пълна бюджетна класификация:

1.1По приходите - 2 867 547 лв., в т.ч. разпределен по параграфи, съгласно Приложение 1
1.1.1 приходи с държавен характер - 1 875 698 лв.
1.1.1.1 трансфер на преотстъпения данък
по ЗОДФЛ, съгл. чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2004 г. - 464 000 лв.
1.1.1.2 обща допълваща субсидия от РБ - 1 384 781 лв.
1.1.1.3 целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на държавни дейности - 25 200 лв.
1.1.1.4 преходен остатък - 8 186 лв.
в.т.число възстановени средства/ФО №69-2003г/ - - 6 469 лв.
1.1.2 приходи с общински характер - 991 849 лв.
1.1.2.1 данъчни приходи – 220 000 лв.
1.1.2.2. завиша собствените приходи по §24-05 от 60 000 лв. на 65 000 лв.
1.1.2.3 неданъчни приходи – 614 546 лв.
1.1.2.4 обща изравнителна субсидия - 119 400 лв.
1.1.2.5 целева субсидия за капиталови разходи
за финансиране на общински дейности - 107 800 лв.
1.1.2.6 преходен остатък - 20 103 лв.
1.1.2.7 временен заем от ИБСФ - - 90 000 лв.
/възстановявяне в извънб. фонд/

1.2 По разходите - 2 867 547 лв., съгласно Приложение 2
В т.ч. - държавни дейности - 1 875 698 лв.
- общински дейности - 991 849 лв.
в т.ч. дофинансиране - 47 891 лв.
1.2.1 Разпределен по функиции:
- Функция “Общи държавни служби” - 526 199 лв.
- Функция “Отбрана и сигурност” - 33 220 лв.
- Функция “Образование” - 1 378 437 лв.
- Функция “Здравеопазване” - 189 252 лв.
- Функция “Социално осигуряване и грижи” - 144 663 лв.
- Функция “Жилищно строителство и БКС” - 441 206 лв.
- Функция “Почивно, култура и религиозно дело”- 105 029 лв.
- Функция “Икономически дейности и услуги” - 49 541 лв.

1.2.2 Инвестиционна програма, съгласно Приложение 3.
1.2.3 Приема планираните средства по функция 08 – транспорт и съобщения по §10-30, в размер на 20 000 лв. да бъдат разпределени по населени места, както следва: гр.Лясковец – 11 000 лв.; с.Джулюница – 3 000 лв.; с.Добри дял – 2 000 лв.; с.Козаревец – 2 000 лв.; с.Драгижево – 1 000 лв. и с.Мерданя – 1 000 лв.

2. Утвърждава план на извънбюджетните фондове и сметки в съответствие с Приложение 6 към § 43 от ПЗР на ЗДБРБ за 2004 година, както следва:

- наличност към 01.01.2004 г. - 143 336 лв.
- приходи - 170 000 лв.
- разходи - 313 336 лв.
- предполагаем остатък към 31.12.2004 г. - 0
в т. ч. както следва :
/лева/
01.01.2004 приход разход 31.12.2004
“Ф-д за покриване разходите по приват.”
чл.10 /1/ т.1 от ЗПСК 3 326 7 200 10 526 0
“ Ф-д за инвестиции и ДАктиви”
чл.10/1/ т.3 и ал. 2 от ЗПСК 140 010 162 800 302 810 0

3. Определя и приема следните лимити за разходи по ПМС 30/06.02.2004 г.:
3.1 Социално – битови разходи на персонала, в делегираните от държавата дейности са в размер на 3 на сто и се разчитат, съгласно чл. 8 от ПМС 30. Същите средства в частта за местните дейности ще бъдат разчетени по бюджетите им при условие на преизпълнение плана на местните приходи за 2004 година.
3.2 Сумата в размер на 4 211 лв. отразена по § 10-98 да бъде прехвърлена по § 10-91 и да бъде изразходена за СБКО, съгласно изискванията на чл.8 от ПМС № 30 от 2004г.
3.3 Лимит за представителни разходи в размер на 1 350 лв., както следва:
Кмет на Община - 1 000 лв.
Кмет на кметство: - с. Джулюница - 50 лв.
- с. Козаревец - 50 лв.
- с. Добри дял - 50 лв.
- с. Драгижево - 50 лв.
- с. Мерданя - 50 лв.
Председател на Общински съвет - 100 лв.
3.4 За поевтиняване на храната на учениците в общообразователните училища за обяд в размер на 0,35 лв, в рамките на стандарта за издръжка на учебните заведения.

4. Приема разчет за целеви разходи.
4.1 конкретни суми за членски внос в неправителствени организации – 2 109 лв.
4.2 помощи по решение на общински съвет за разходи за погребения, съгласно чл. 39 от ПМС № 30 - 400 лв.
4.3 за клубове на пенсионера:
Определя издръжка на клубовете на пенсионера в гр. Лясковец - 4 бр. и по 1 бр. в с. Джулюница, с. Козаревец, с. Добри дял, с. Драгижево и с. Мерданя в размер на 20 779 лв.
Извършените разходи да се доказват със съответния документ, който се представя в Домашен социален патронаж за изплащане, след предварителна заверка от Председателя на клуба, че разхода е действително извършен.

5. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи в частта за местни дейности, съгласно чл. 38 от ПМС 30 / по Приложение № 5.
5.1 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 5 и размера на средствата в рамките на 75 % от действителните разходи за пътуващите на територията на общината и 25 % за останалите пътуващи.

6. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата, съгласно чл. 23 от Закона за народните читалища в размер на 78 119 лв. и Приложение № 2 и 3 към чл. 2 от ПМС 30, както следва :
гр. Лясковец - 57 561 лв.
с. Джулюница - 4 111,50 лв.
с. Козаревец - 4 111,50 лв.
с. Добри дял - 4 111,50 лв.
с. Драгижево - 4 111,50 лв.
с. Мерданя - 4 111,50 лв.

7. Утвърждава дофинансиране на Читалищата в Общината в размер общо – 5 700 лв.:
-за празника на града – 29.06.2004г.
-всички организирани от читалищата културни изяви, съгласно утвърдения план за културни прояви в Община Лясковец.
7.1. При преизпълнение на собствени приходи, приоритетно да се дофинансира функция “Образование” в частта за клас прослужено време в училищата.

8. Утвърждава 400 лв. субсидия за подпомагане на спортен и туристически клуб на основание чл. 59, ал. 2 от ЗФВС – 200 лв. за хандбал и 200 лв. за туризъм.
8.1 Утвърждава средствата по § 43-00 от 400 лв. да станат 5 400 лв. и 5000 лв. да бъдат разпределени по отделни футболни клубове, както следва: за ФК “Левски” гр. Лясковец – 1 800 лв.; за ФК “Владислав” с. Джулюница – 2 000 лв.; за футболните клубове в с. Добри дял и с. Козаревец по 600 лв.

9. Разходите за държавните и местните дейности да се извършват съобразно утвърдения им бюджет, съгласно Приложение № 4.

10. За осигуряване изпълнението на бюджета:
10.1 Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината /чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 2 от Закона за общинските бюджети/ със срок на възстановяване 31.12.2004 г.

11. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2004 година, съгласно чл. 27 от ЗОБ.
11.1 Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи без разходи за заплати, осигуровки и стипендии в частта на делегирани от държавата дейности в обема на общите разходи на една бюджетна дейност.
11.2 Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга дейност в границите на една бюджетна група без да изменя общия й размер и без да се прехвърлят кредити от държавни дейности в общински дейности.

12. Задължава кмета на общината:
12.1 Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
12.2 Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, на основание чл. 38 от Закона за устройство на държавния бюджет и чл. 28, ал. 2 от Закона за общинските бюджети.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/