Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 65 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 65

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянните комисии при Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Избира общинския съветник д-р Красимир Георгиев за:

-член на постоянната комисия по “Икономическо развитие”;
-заместник председател на постоянната комисия по “Инфраструктурно развитие, благоустройство и околна среда”;
-заместник председател на постоянната комисия по “Ред, сигурност, законност и безопасност на движението”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/