Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 66 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 66

ОТНОСНО: Актуализиране на състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Общественият съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане да се състои от седем члена.

2.Утвърждава състава на съвета, както следва:

Председател: д-р Ивелина Гецова – председател на ПК по “Здравеопазване и социални дейности, развитие на младежта, спорта и туризма” при ОбС – Лясковец;
Членове:
-Стефан Кочемидов – главен експерт “ЗСП” при Община Лясковец;
-д-р Йорданка Димитрова – управител на “Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец;
-Веселка Векилова – директор на дирекция “Социално подпомагане” гр.Лясковец;
-Ваня Табакова – управител на Домашен социален патронаж гр.Лясковец;
-Галина Цанкова – ръководител филиал гр.Лясковец към Бюро по труда гр.Г.Оряховица;
-Атанаска Стойнова – представител на Данъчно бюро гр. Лясковец;

3.Заседанията на Обществения съвет се свикват от председателя на Обществения съвет веднъж месечно;

4.За работата на Обществения съвет се съставят протокол, екземпляр от който се предоставя на председателя на Общински съвет.

5.Общественият съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане представя отчет за дейността си пред Общински съвет-Лясковец един път годишно.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/