Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 67 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 67

ОТНОСНО: Информация за дейността на Полицейски участък гр.Лясковец през 2003 година и първите два месеца на 2004 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за дейността на Полицейски участък гр.Лясковец през 2003 година и първите два месеца на 2004 година.

2.Препоръчва подобряване на пътния контрол от страна на КАТ по основните улици на град Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/