Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 68 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 68

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за дейността през 2003г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

2.Отчетът на МКБППМН да бъде излъчен по Кабелно радио – Лясковец в подходящо време.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/