Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 69 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 69

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2004г. в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2004 година в Община Лясковец.

2.Допълва предвидените за пролетно-летния период на 2004 година мерки с нова точка 8 – да се извърши отводняване и отремонтиране на ул.“Роман” №№ 26-28 с.Джулюница.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/