Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 70 / 25.03.2004

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 70

ОТНОСНО: Инвестиционна програма за 2004 година на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл.10, ал.1, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема инвестицонна програма за 2004 година на Община Лясковец, както следва (в лева):

НАПРАВЛЕНИЕ И РАЗХОД КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ТЕКУЩ РЕМОНТ РАЗХОДИ ФОНД ПРИВАТИЗАЦИЯ
Община Лясковец - преустройство първи надземен етаж 3000 20000 -
Община Лясковец - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
Текущ ремонт пункт
- 1000 -
ЦДГ “Пчелица” - Лясковец - Подмяна дограма, ремонт котел парно - 2000 -
ЦДГ “Радост” - Лясковец - Ремонт покрив, обшивки,
гръмоотводни,инсталации
- 1000 -
ЦДГ “Славейче” - Лясковец - ремонт, водопроводна инсталация и обезопасяване северен вход на сградата - 200 -
ЦДГ с.Джулюница - Ремонт бояджийски работи - 60 -
ЦДГ с.Драгижево - Измазване и бояджийски работи - 35 -
ЦДГ с.Козаревец - Ремонт бояджийски работи - 150 -
СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец корпус II - Ремонт настилки 6000 - -
СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец корпус I - Основен ремонт канализация 5000 - -
СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец корпус I и II - Ремонт бояджийски работи, ВиК, Ел. и остъкляване. - 2000 -
НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец - Конструктивно укрепване класна стая и основен ремонт покрив 7000 - -
НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец - Ремонт на покриви, тенекеджийски работи, ремонт дограма, блажно боядисване - 414 -
НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец - Основен ремонт настилка класна стая 1200 - -
НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец - Основен ремонт котел-димогарни тръби 3500 - -
ОУ с.Добри дял - Основен ремонт покрив 1500 - -
ОУ с.Добри дял - Ремонт, боядисване - 200 -
ОУ с.Козаревец - Ремонт, боядисване - 100 -
ОУ с.Джулюница - Преустройство кабинет 1000 - -
ЦДЯ “Мир” гр.Лясковец-остъкляване, боядисване, ремонт мазилка, ремонт ВиК инсталация и ел. уреди - 546 -
ЦДЯ “Мир” гр.Лясковец - Основен ремонт отоплителна инсталация 2000 - -
Общински съвет, Домашен социален патронаж гр.Лясковец - Ремонт ксерокс и служебен автомобил - 1000 -
Община Лясковец - План за регулация на улици и поземлени имоти на обекти на публичната общинска собственост гр. Лясковец с цифров модел; кадастрален план с.Мерданя; кадастрален план с. Козаревец 9000 - -
Инвестиционни проекти за водоснабдяване и канализация 1300 - -
Инвестиционни проекти 1500 - -
Районна пречиствателна станция за отпадни води гр.Лясковец - гр.Г.Оряховица 91000 - -
Ремонт улични настилки - общо за гр. Лясковец-/Чумерна, Добри Чинтулов, Божур, Ив.Вазов, Иван Камбуров, Моско Москов, Панайот Хитов, Тодор Хрулев, Георги Бенковски, Кирил и Методий, Никола Козлев, Младост, Стойчо Куркев, Стара планина, Петър Караминчев/;
с.Джулюница
с.Добри дял
с.Драгижево
с.Козаревец
с.Мерданя
- 11000
3000
2000
1000
2000
1000
-
Проектиране и изпълнение реконструкция на отоплителни котли:
- Община Лясковец;
- ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец;
- СОУ “Максим Райкович”
гр.Лясковец - корпус I и корпус II;
- Читалище “Напредък 1870”
гр.Лясковец
- - 80000
ВСИЧКО: 133 000 48 705 80 000
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/