Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 72 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 72

ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лясковец, както следва:

§1. Към чл.9, т.2 се добавя изречение второ:
“Те се поставят като конзолни козирки или сенници върху подпори пред отделни части от фасадата на сгради над входове, магазини и други нежилищни обекти и помещения, разположени на първи надземен етаж след издаване на Разрешение за поставяне по чл.56 от Закона за устройство на територията въз основа проект и становище на инженер-конструктор с указание за монтаж при следните условия:
А) да са с височина най-малко 3м от най-високото прилежащо ниво на тротоара и на разстояние най-малко 0,75м от бордюрната линия (чл.91 от Наредба № 7 от 22.12.2003г.)
Б) да не се нарушава целостта на тротоарната настилка;
В) при закрепване към фасада да се представи писмено съгласие от собственика на сградата/обекта, а при сгради етажна собственост – Протокол на общо събрание по реда на Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост.;

§2. Към чл.9 се добавят т.9 и т.10:
9.1. Временни ограждения с леки огради, парапети, мрежи, пана, бариери и др. с цел ограничаване достъпа на хора до обществени пространства се поставят по искане на заинтересованите лица въз основа Разрешение по реда на настоящата наредба и платена такса.
2. Временни ограждения се поставят и когато съществува риск за живота и здравето на хората. В тези случаи се монтират след писмено разрешение от Кмета на Общината, издадено в 3-дневен срок от подаване на мотивирано заявление. Срока на валидност на разрешението е до отстраняване на опасността. Въз основа Констативен протокол Кмета на Общината с предписание задължава заинтересованите лица да извършат необходимите работи по ограничаване достъпа, а при неизпълнение, предписаните работи се възлагат на фирма-изпълнител като изразходваните средства са за сметка на виновните лица.
10. Съпътстващи елементи на градското обзавеждане като пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, тротоарни бордюри и градинки, други подобни елементи на градското обзавеждане се поставят от Общината, експлоатационните дружества, фирми и др. въз основа цялостно решение за населеното място съобразно предназначението на градската среда и в хармония с околното пространство.

§3. В чл.13 се добавя изречение второ:
“В зони с културно-историческо наследство Разрешение за поставяне се издава въз основа на съгласувани с Националния институт за паметници на културата подробни схеми и индивидуални проекти.”

§4. В чл.15 в ал.2 след думата “схеми” се добавя “и техническите изменения”, а ал.3 се отменя.

§5. Чл.33 се изменя така:
“ал.1 Преместваемите обекти са неправомерни, когато:
1. не удовлетворяват изискванията на настоящата наредба;
2. не отговарят на условията, посочени в договора за наем;
3. когато са поставени преди издаване или в отклонение от Разрешение за поставяне.
ал.2 (нова) В този случай се съставя констативен протокол от служители на Общинска администрация и с предписание от Кмета на Общината се определя срок за отстраняване на несъответствията. Ако не бъдат отстранени след изтичане на определения срок, се пристъпва към премахване по реда на чл. 34. За времето, през което обектът е нередовен се дължи наеми и такси в двоен размер.
Досегашна ал.2 става ал.3
Досегашна ал.3 става ал.4”

§6. Навсякъде думите “Тарифа към Закона за местните данъци и такси” се заменят с “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ”; “Икономическа политика, хуманитарни дейности и общинска охрана” се заменят с “Икономическа политика, хуманитарни дейности и общинска собственост”;

§7. Настоящите изменения влизат в сила от 3 дни след решението на Общински съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/