Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 73 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 73

ОТНОСНО: Приемане Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.56, ал.2 и чл.57 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за рекламната дейност на територията на Община Лясковец.

2.Препоръчва на Общинска администрация Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Лясковец да бъде излъчена по Кабелно радио – Лясковец на 30 март 2004г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/