Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 74 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 74

ОТНОСНО: Информация за извършените продажби в Община Лясковец през 2003 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за извършените продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинска собственост в Община Лясковец през 2003 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/