Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 76 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 76

ОТНОСНО: Предоставяне под наем обект – общинска собственост за клуб на политическа партия.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.4 от Закона за общинска собственост, чл.9, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – общинска собственост, във връзка с молба с вх.№ М 332/04.03.2004г. на председателя на Общинското ръководство на БЗНС-НС гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя под наем за клуб на Общинското ръководство на БЗНС-НС гр.Лясковец помещение с общоползваема площ 15.20 кв.м в сградата на ул. “Васил Левски” № 19, находяща се в кв. 76, улица с осови точки 400-473 по ЗРП /ПУП/ на гр.Лясковец /АОС-ч 354/26.04.1999г./ за срок от три години считано от 10.03.2004г. при месечна наемна цена 4.93 лв., която ще бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната. Текущите разходи, свързани с ползването на обекта са за сметка на наемателя.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем с Общинското ръководство на БЗНС-НС гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/