Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 77 / 25.03.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 77

ОТНОСНО: Допълване на Решения №№ 51 и 52 от 26.02.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.26, ал.1, т.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост и във връзка с Решение № 32 от 18.12.2003г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържал се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва Решение № 51 от 26.02.2004г. на Общински съвет – Лясковец с нова точка 13 “Заплащането на договорената цена и сключването на договора да се извърши в четиринадесетдневен срок от датата на провеждане на търга. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит, да се заплати в левове по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН - 7311560000, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.”

2.Допълва Решение № 52 от 26.02.2004г. на Общински съвет – Лясковец с нова точка 12 “Заплащането на договорената цена и сключването на договора да се извърши в четиринадесетдневен срок от датата на провеждане на търга. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит, да се заплати в левове по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН - 7311560000, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/