Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 79 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 79

ОТНОСНО: Определяне на средни месечни брутни заплати и средствата за изплащането им по направления в Община Лясковец от 01.01.2004г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.1, т.2,3 и 5, ал.2 и ал.3, чл.3, чл.7, ал.1, т.1, 2 и 4, ал.2, 3, 4 и 5 и ал.9 от ПМС 48/01.03.2004г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.3 и чл.6, ал.1, 2, 3, 4 и 5, чл.17 от Наредбата за служебното положение на държавните служители изменена с ПМС 47 от 01.03.2004г. за приемане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, във връзка с Приложение 3 към чл.1, ал.1, т.3 от ПМС 48 определя средни месечни брутни работни заплати за делегираните от държавата и местни дейности по направления в Община Лясковец считано от 01.01.2004г., както следва:
/в лева/
А. Делегирани от държавата дейности:
СБРЗ СБРЗ Средства за РЗ
01.01.2004г. 01.07.2004г.
1. Образование: 210 броя
Общо: 268.00 290.78 704 063

2. Здравеопазване:44 броя
Общо: 199.34 216.28 109 724

2.1. Детски ясли: 36 броя
Общо: 201.97 219.13 90 958

2.2. Училищно здравеопазване: 8 броя
Общо: 187.50 203.44 18 766
3. Общинска администрация: 55 броя
Общо: 359.29 389.83 247 210


Б. Местни дейности – чл.1, ал.3 от ПМС № 48/01.03.2004г.

1. Общинска администрация: 10 броя
Общо: 249.06 270.23 31 158

2. Домашен социален патронаж: 10 броя
Общо: 192.51 208.87 24 083

2.1. Клубове на пенсионера: 9 броя
Общо: 137.40 137.40 14 840

3. БКС дейности: 16 броя
Общо: 232.93 252.72 46 622

4. Физкултура и спорт:1 брой
Общо: 221.51 240.34 2 771

5. Култура: 1 брой
Общо: 251.51 272.88 3 146

6. Полска охрана: 6 броя
Общо: 212.93 231.03 15 983

2. На основание чл.1, ал.1, т.5 и Приложение № 5 от ПМС 48/01.03.2004г. определя основна месечна заплата на кмета на Община Лясковец инж. Димитър Ников Дервишев:
- основна месечна заплата на “кмет на община с население до 50 000 души” в размер на 900 лв. и по 1 % за навършена прослужена година за продължителна работа, съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор от 01.01.2004г. и 950 лв. от 01.07.2004г. основна месечна заплата плюс по 1% за навършена прослужена година.

3. Възнагражденията на кметовете на населени места, определени с Решение № 21 от 26.11.2003г. на Общински съвет – Лясковец остават в така определените размери, докато не отговорят на изискванията на § 8 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС 48/01.03.2004г.

4. На основание чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя основно приравнено към трудово възнаграждение на Председателя на Общински съвет Валентин Кръстев Трайков в размер на 90% от възнаграждението на кмета на Общината - 810 лв. и процента за продължителна работа, съгласно Кодекса на труда считано от 01.01.2004г.; от 01.07.2004г. – 855 лв. плюс процент за продължителна работа по Кодекса на труда.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/