Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 80 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 80

ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/