Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 81 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 81

ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 а от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

2.Текстът на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет да бъде излъчен по Кабелно радио – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/