Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 82 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 82

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с Решения на Общински съвет - Лясковец №№ 550/29.04.2003г. и 50/26.02.2004г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема план за приватизация през 2004 година на следните обекти:

1. Обособени части от имуществото на общинска фирма ”БКС“ ЕООД гр. Лясковец:
1.1. УПИ ІІІ – за авторемонтни услуги, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 3763 кв.м, заедно със застроени сгради - техническа работилница, съблекалня, стая за домакина /АОС-ч № 466/27.10.2003г./ - открита процедура за приватизация с Решение № 50/26.02.2004г.;
1.2. УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 4278 кв.м /АОС-ч № 464/27.10.2003г./ - открита процедура за приватизация с Решение № 50/26.02.2004г.;
1.3. УПИ ХІІ – общински, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1020 кв.м /АОС-ч № 463/27.10.2003г./ - открита процедура за приватизация с Решение № 50/26.02.2004г.;
1.4. УПИ ІV – за производствено-складови дейности, кв.159 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1800 кв.м, заедно с построената в него сграда – склад /АОС - ч № 433/18.11.2002г./.

2. Общински нежилищни имоти невключени в имуществото на общинските търговски дружества:
2.1. УПИ І – за стопанска инициатива в база Честово, кв.151 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 5465 кв.м /АОС-ч № 365/09.12.1999г./;
2.2. УПИ ІІ – за стопанска инициатива в база Честово, кв.151 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 7365 кв.м, заедно с построената в него сграда – сеновал /АОС-ч № 366/09.12.1999г./ - открита процедура за приватизация с Решение № 579/31.07.2003г.;
2.3. УПИ ІІІ – за стопанска инициатива в база Честово, кв.151 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 4200 кв.м, заедно с построени в него сгради – склад – 2 бр., навес към склад /АОС –ч № 367/09.12.1999г./;
2.4. УПИ ІV – за стопанска инициатива в база Честово, кв.151 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец, с площ 3306 кв.м, заедно с построени в него сгради – обори и пристройка /АОС - ч № 368/09.12.1999 г./.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите, както следва:
1.Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 80000.00 лева, в това число:
1.1.За попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК – 9 % /7 200 лева/;
1.2.За фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗПСК – 91 % /72 800 лева/.

ІІІ. Планът за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/