Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 83 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 83

ОТНОСНО: Утвърждаване списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинска собственост през 2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава списък на обектите за продажба през 2004 година, съгласно Закона за общинска собственост /Приложение 1/.
2.Списъкът може да актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.
3.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на утвърдените обекти.

Приложение 1
към Решение № 83/29.04.2004г.

СПИСЪК
НА ОБЕКТИТЕ–ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2004 година,
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Производствен терен, отреден за изграждане на автоматична газоразпределителна станция с площ 1.892 дка, имот № 047022 в местност “Караманлиев дол” в землище Лясковец /АОС-ч № 469/08.12.2003г./ - проведена тръжна процедура, в подготовка сключване на договор за покупко-продажба. /Решения на Общински съвет № 31/18.12.2003г., № 51/26.02.2004г./.

2.Незастроен УПИ ІІ – за производствено-складови дейности, кв.133 с площ 4100 кв.м, ПУП промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 441/07.07.2003г./ - проведена тръжна процедура, в подготовка сключване на договор за покупко-продажба. /Решения на Общински съвет № 32/18.12.2003г., № 52/26.02.2004г./.

3.Склад /отстъпено право на строеж/ - АОС-ч № 16/22.01.1997г., находящ се на ул. “Трети март” № 14, в първи надземен етаж на жилищен блок “Венера”, построен в УПИ ХІІ за комплексно жилищно строителство, кв.30 по ПУП на гр.Лясковец – открита процедура за продажба с Решение № 586/31.07.2003г.

4.Незастроен УПИ ХІ – 383 – за комплексно обществено обслужване, с площ 1623 кв.м, кв.27 по ПУП с.Джулюница /АОС-ч № 407/20.03.2002г./.

5.Незастроен УПИ ХІ – за производствено складови дейности, с площ 1455 кв.м, кв.138 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 462/27.10.2003г./.

6.Незастроен УПИ ІІ – за обществено обслужване, с площ 2018 кв.м в база Честово, кв.140 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 486/16.02.2004г./.

7.Незастроен УПИ ІІІ – за паркинг и гаражи, с площ 1286 кв.м в база Честово, кв.144 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 495/23.02.2004г./.

8.Незастроен УПИ ІV – за производствено складови дейности, с площ 1882 кв.м, кв.144 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 497/23.02.2004г./.

9.Незастроен УПИ ІІІ – за инженерна инфраструктура, с площ 552 кв.м, кв.67 А по УП с.Добри дял /АОС-ч № 500/08.04.2004г./.

10.Незастроен УПИ ХХІV – за жилищно строителство, с площ 395 кв.м, кв.106 по ПУП гр.Лясковец /АОС-ч № 310/12.11.1997г./.

11.Обособени обекти в Плодово тържище с.Добри дял, находящо се в УПИ ІІ – за народен съвет и озеленяване, кв.19 по УП на с.Добри дял /АОС-ч № 303/14.10.1997г./.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/