Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 84 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 84

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с молба вх.№ М-519/13.04.2004г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем част от застроено дворно място /по АОС-ч №346/26.04.1999г./, представляваща гараж с общо ползваема площ 18.00 кв.м на Антон Колев Данков от гр.Лясковец за клуб на музиканта.

2.За ползване на обекта по точка 1 определя наемна цена в размер на 3,15 лв. месечно, която да бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната. Текущите разходи, свързани с ползване на обекта са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем с Антон Колев Данков за обекта по точка 1 за срок от три години, считано от 01.05.2004г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/