Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 85 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 85

ОТНОСНО: Създаване на комисия за работа с родители.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предложението за създаване на комисия за работа с родители да се внесе за разглеждане в ПК “Здравеопазване и социални дейности, развитие на младежта, спорта и туризма” при ОбС – Лясковец, която да излезе за следващото заседание на Общински съвет с предложение, относно състава на комисията и възможностите за набиране и определяне на конкретните специалисти в нея.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/