Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 86 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 86

ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема “Общинска стратегия за закрила на детето” за периода 2004/2006 година и съпътстващата я програма за действие с приетите допълнения.

2.Общинската стратегия за закрила на детето и програмата за действие да бъде излъчена по Кабелно радио – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/