Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 87 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 87

ОТНОСНО: Утвърждаване проектомрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 от Закона за народната просвета, в съответствие с Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Наредба №6/27.02.1987г. за организацията и дейността на детските ясли.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава проектомрежата на учебните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2003/2004г., както следва:

А. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1. ЦДГ с.Драгижево – 1 група – 16 деца
2. ЦДГ “Калинка” с.Мерданя – 1 група – 15 деца
3. ЦДГ “Детелина” с.Козаревец – 1 група – 15 деца
4. ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял – 2 групи – 38 деца
5. ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница – 3 групи – 56 деца
6. ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец – 4 групи – 101 деца
7. ЦДГ “Радост” гр.Лясковец – 3 групи – 64 деца
8. ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец – 3 групи – 62 деца

Б. НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

1. НУ “Никола Козлев” град Лясковец
Първи клас – 2 паралелки – 30 ученика
Втори клас – 2 паралелки – 32 ученика
Трети клас – 1 паралелка – 15 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 27 ученика
Общо: 6 паралелки – 102 ученика
Полуинтернатни групи: 3 групи – 70 ученика2. НУ “Цани Гинчев” град Лясковец
Първи клас – 2 паралелки – 34 ученика
Втори клас – 2 паралелки – 30 ученика
Трети клас – 1 паралелка – 18 ученика
Четвърти клас - 2 паралелки – 41 ученика
Общо: 7 паралелки – 123 ученика
Полуинтернатни групи: 3 групи – 60 ученика


В. ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

1. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” село Козаревец

Начален етап на образование:
Първи и трети клас /слети/ - 1 паралелка – 11 ученика
Втори и четвърти клас /слети/ - 1 паралелка – 16 ученика


Прогимназиален етап на образование:
Пети и седми клас /слети/ - 1 паралелка – 12 ученика
Осми клас - 1 паралелка - 5 ученика
Общо: - 4 паралелки – 44 ученика

2. ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял

Начален етап на образование:
Първи и трети клас /слети/ - 1 паралелка – 16 ученика
Втори клас - 1 паралелка – 12 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 14 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 1 паралелка – 14 ученика
Шести клас - 1 паралелка – 14 ученика
Седми клас - 1 паралелка – 13 ученика
Осми клас - 1 паралелка – 14 ученика
Общо: - 7 паралелки – 97 ученика
Полуинтернатни групи: 2 групи – 40 ученика


3. ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница

Начален етап на образование:
Първи клас - 1 паралелка – 11 ученика
Втори клас - 1 паралелка – 15 ученика
Трети клас - 1 паралелка – 13 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 19 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 1 паралелка – 25 ученика
Шести клас - 1 паралелка – 19 ученика
Седми клас - 1 паралелка – 20 ученика
Осми клас - 1 паралелка – 15 ученика
Общо: - 8 паралелки – 137 ученика
Полуинтернатни групи: 2 групи – 46 ученика

Г. СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

1. СОУ “Максим Райкович” град Лясковец
Начален етап на образование:
Първи клас - 1 паралелка – 23 ученика
Втори клас - 1 паралелка – 23 ученика
Трети клас - 2 паралелки – 37 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 26 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 4 паралелки – 105 ученика
Шести клас - 3 паралелки – 84 ученика
Седми клас - 3 паралелки – 87 ученика
Осми клас - 3 паралелки – 88 ученика

Гимназиален етап на образование:
Девети клас - 3 паралелки – 78 ученика
Десети клас - 2 паралелки – 44 ученика
Единадесети клас - 3 паралелки – 61 ученика
Дванадесети клас - 2 паралелки – 39 ученика
Общо: - 28 паралелки – 682 ученика
Полуинтернатни групи: 5 групи – 100 ученика

Д. ЯСЛИ

1. Детска ясла “Мир” град Лясковец
Общо: - 4 групи – 64 деца

2. Яслени групи в село Джулюница
Общо: - 2 групи – 20 деца

ІІ. Директорите на учебните заведения преди окончателното утвърждаване от Общински съвет на мрежата за учебната 2004/2005 година да се представят попълнените от родителите молби-декларации /по образец изготвен от Общината/ за записване на учениците в полуинтернатните групи и групите в ЦДГ.

ІІІ. Възлага на общинска администрация да сформира комисия от специалисти, която да прецени възможностите на училищата за подготовка на деца в подготвителни класове и да подготви молба-образец за кандидатстване в съответното учебно заведение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/