Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 88 / 29.04.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.04.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 88

ОТНОСНО: Приемане Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.127, ал.8 и чл.5, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/