Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 92 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 92

ОТНОСНО: Актуализиране състава на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Актуализира състава на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, създадена с Решение № 2 от 04.11.2003г., както следва:

1.1.Изважда от състава на комисията бившия общински съветник Христо Петков Милев.

1.2.Включва в състава на комисията общинските съветници:
-Д-р Красимир Недялков Георгиев;
-Тодор Димитров Тодоров;
-Иван Димитров Арабаджиев.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/