Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 93 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 93

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.2, ал.4, изречение 2-ро от Закона за общинската собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/