Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 94 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 94

ОТНОСНО: Информация за състоянието и стопанисването на общински горски фонд, паркове и озеленени площи в населените места.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието и стопанисването на общински горски фонд, паркове и озеленени площи в населените места.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/