Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 95 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 95

ОТНОСНО: Предложение за неприемане на отчета за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, 6 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за неприемане на отчета за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/