Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 96 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 96

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2003 година.

2.Да се актуализира действащата Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000-2006 година в срок до 30 септември 2004 година.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/