Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 97 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 97

ОТНОСНО: Утвърждаване на мероприятия за финансова стабилизация на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – със 7 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не утвърждава предложените от управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД мероприятия за финансова стабилизация на дружеството.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/