Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 98 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 98

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22 от Наредба № 13 от 30.07.2003г. на Министерство на здравеопазването за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, във връзка с предложение вх.№122 от 20.05.2004г. от управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД, съгласно Наредба № 13 от 30.07.2003г. на Министерство на здравеопазването за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/