Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 100 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 100

ОТНОСНО: Информация за състоянието и развитието на спорта и туризма в Община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Закона за физическото възпитание и спорта.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за състоянието и развитието на спорта и туризма в Община Лясковец.

2.Да се изработи Програма за развитие на спорта на територията на Община Лясковец в срок до месец юли 2004 година.

3.Предлага на училищните ръководства да представят календари за спортните си мероприятия и справка за спортните клубове в училищата.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/