Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 101 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 101

ОТНОСНО: Информация за безработицата в община Лясковец през 2003г. и първото тримесечие на 2004г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията на Дирекция “Бюро по труда” – Г.Оряховица относно равнището на безработица в община Лясковец през 2003г. и първото тримесечие на 2004г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/