Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 102 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 102

ОТНОСНО: Изясняване собствеността на сградния фонд и материалната база в имот общинска собственост, находящ се в УПИ VІІ – за стопанска инициатива, кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец – промишлена зона.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на председателя на Общински съвет – Лясковец, председателя на ПК по “Икономическо развитие” и старши юрисконсулт на Община Лясковец да проведат среща с председателя на Общински съвет – Велико Търново за изясняване собствеността на сградния фонд и материалната база в имот общинска собственост, находящ се в УПИ VІІ – за стопанска инициатива, кв.134 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец – промишлена зона (включен в капитала на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец и “Пиено” ЕООД гр.В.Търново) и да предложат проект за решение.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/