Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 105 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 105

ОТНОСНО: Определяне броя, вида и местонахождението на общинските жилища, съгласно чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Определя апартамент на ул. “Иван Камбуров” № 21, вх.Г, ет.VІ, ап.16 в гр.Лясковец /АОС № 468/27.10.2003г./ за резервно жилище.

2.Определя 95 броя жилища за отдаване под наем, съгласно приложения списък /Приложение 1/.

Приложение 1
към Решение № 105 от 27.05.2004г.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ В ГР. ЛЯСКОВЕЦ

1. Къща на ул.”Бузлуджа” № 27 /АОС № 353/ 26.04.1999г./
2. Къща на ул.”Добри Чинтулов” № 8 /АОС № 384/ 27.04.2000г./
3. Къща на ул.”Недю Жеков” № 15 /АОС № 333/ 26.04.1999г./
4. Къща на ул.”Капитан дядо Никола” № 4 /АОС № 350/ 26.04.1999г./
5. Къща на ул.”Капитан дядо Никола” № 4 А /АОС № 350/ 26.04.1999г./
6. Къща на ул.”Капитан дядо Никола” № 8 /АОС № 347/ 26.04.1999г./
7. Къща на ул.”Трети март” № 9 /АОС № 351/ 26.04.1999г./
8. Къща на ул.”Трети март” № 19 /АОС № 337/ 26.04.1999г./
9. Къща на ул.”Трети март” № 21 /АОС № 335/ 26.04.1999г./
10. Къща на ул.”Трети март” № 27 /АОС № 352/ 26.04.1999г./
11. Къща на ул.”Трети март” № 72 /АОС № 343/ 26.04.1999г./
12. Къща на ул.”Георги Савов Раковски” № 1 /АОС № 339/ 26.04.1999г./
13. Къща на ул.”Георги Савов Раковски” № 3 /АОС № 336/ 26.04.1999г./
14. Къща на ул.”Георги Савов Раковски” № 5 /АОС № 341/ 26.04.1999г./
15. Къща на ул.”Георги Савов Раковски” № 7 /АОС № 338/ 26.04.1999г./
16. Къща на ул.”Георги Савов Раковски” № 7 А /АОС № 338/ 26.04.1999г./
17. Къща на ул.”Тодор Хрулев” № 85 /АОС № 344/ 26.04.1999г./
18. Къща на ул.”Тодор Хрулев” № 87 /АОС № 340/ 26.04.1999г./
19. Къща на ул.”Васил Левски” № 91 /АОС № 304/ 12.11.1997г./
20. Къща на ул.”Васил Левски” № 93 /АОС № 305/ 12.11.1997г./
21. Къща на ул.”Васил Левски” № 101 /АОС № 345/ 26.04.1999г./
22. Къща на ул.”Васил Левски” № 143 /АОС № 467/ 27.10.2003г./
23. Къща на ул.”Васил Левски” № 199 /АОС № 349/ 26.04.1999г./
24. Къща на ул.”Максим Райкович” № 9 /АОС № 435/03.01.2003г./
25. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.01, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
26. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.02, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
27. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.03, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
28. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.А, ап.04, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
29. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.01, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
30. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.02, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
31. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.03, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
32. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.01, вх.Б, ап.04, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
33. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.04, ап.01 /АОС № 482/ 16.02.2004г./
34. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.04, ап.02 /АОС № 482/ 16.02.2004г./
35. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.04, ап.03 /АОС № 482/ 16.02.2004г./
36. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
37. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
38. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.03 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
39. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.05, ап.04 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
40. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.01 /АОС № 487/ 16.02.2004г./
41. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.02 /АОС № 487/ 16.02.2004г./
42. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.03 /АОС № 487/ 16.02.2004г./
43. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.06, ап.04 /АОС № 487/ 16.02.2004г./
44. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.01, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
45. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.02, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
46. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.03, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
47. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.А, ап.04, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
48. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.01, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
49. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.02, ет.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
50. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.03, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
51. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.07, вх.Б, ап.04, ет.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
52. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.08, ап.01 /АОС № 488/ 16.02.2004г./
53. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.08, ап.02 /АОС № 488/ 16.02.2004г./
54. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.08, ап.04 /АОС № 488/ 16.02.2004г./
55. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.01 /АОС № 484/ 16.02.2004г./
56. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.02 /АОС № 484/ 16.02.2004г./
57. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.03 /АОС № 484/ 16.02.2004г./
58. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.14, ап.04 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
59. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
60. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
61. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.03 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
62. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.16, ап.04 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
63. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
64. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
65. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.03 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
66. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.18, ап.04 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
67. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.01 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
68. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.02 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
69. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.03 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
70. Жилище на ул.”Максим Райкович” № 39- бл.22, ап.04 /АОС № 311/ 20.11.1997г./
71. Апартамент на ул.”Моско Москов” № 1, вх.А, ап.03, ет.01 /АОС № 391 /05.09.2000г./
72. Апартамент на ул.”Трети март” № 6, ап.13, ет.05 /АОС № 385/ 13.06.2000г./
73. Апартамент на ул.”Росица” № 4, вх.А, ап.05, ет.02 /АОС № 382/ 29.03.2000г./
74. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 13, вх.А, ап.02, ет.01 /АОС № 381/ 24.03.2000г./
75. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 17, вх.А, ап.14, ет.05 /АОС № 390/ 30.08.2000г./
76. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.01, ет.01 /АОС № 277/ 16.07.1997г./
77. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.06, ет.02 /АОС № 281/ 16.07.1997г./
78. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.10, ет.04 /АОС № 284/ 16.07.1997г./
79. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.11, ет.04 /АОС № 285/ 16.07.1997г./
80. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.12, ет.04 /АОС № 286/ 16.07.1997г./
81. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.13, ет.05 /АОС № 287/ 16.07.1997г./
82. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.14, ет.05 /АОС № 288/ 16.07.1997г./
83. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.15, ет.05 /АОС № 289/ 16.07.1997г./
84. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.03, ет.01 /АОС № 395/ 20.10.2000г./
85. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.08, ет.03 /АОС № 392/ 05.09.2000г./
86. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.11, ет.04 /АОС № 377/ 21.02.2000г./
87. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.13, ет.05 /АОС № 378/ 21.02.2000г./
88. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.А, ап.14, ет.05 /АОС № 394/ 20.10.2000г./
89. Апартамент на ул.”Иван Камбуров” № 21, вх.В, ап.02, ет.01 /АОС № 396/ 20.10.2000г./
90. Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Б, ап.02, ет.01 /АОС № 379/ 10.03.2000г./
91. Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Б, ап.05, ет.02 /АОС № 380/ 10.03.2000г./
92. Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Г, ап.03, ет.01 /АОС № 11/ 15.01.1997г./
93. Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Г, ап.11, ет.04 /АОС № 12/ 15.01.1997г./
94. Апартамент на ул.”Панайот Хитов” № 3, вх.Г, ап.12, ет.04 /АОС № 13/ 15.01.1997г./
95. Къща на ул. ”Ален мак” № 3 в с. Драгижево /АОС № 402/ 19.11.2001г./.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/