Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 106 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 106

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост, във връзка с молба вх.№ М 534/14.04.2004г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем на Атанас Иванов Атанасов от гр.Лясковец, живущ на ул. “П.Караминчев” № 42 кабинет /№17/ в І-ви корпус на СОУ “М.Райкович” гр.Лясковец с площ 47.85 кв.м – 2 часа седмично по график, съгласуван с директора на учебното заведение за провеждане обучение по безопасност на движението.

2.За ползване на помещението под наем 2 часа седмично определя наемна цена 10.00 лв. месечно, която да бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец сключването на договор за наем за срок от три години, считано от 01.05.2004г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/