Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 107 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 107

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.2, ал.1, т.5 и чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи общинска собственост, във връзка с молба вх.№ М 642/03.05.2004г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем за срок от три години 10 кв.м терен – общинска собственост за поставяне на павилион в урегулиран поземлен имот – за градина, между улици с о.т. 173-179а-175 по плана на с.Мерданя на Владимир Божидаров Владов, представляващ ЕТ “Жана – Иванка Борисова” гр.Лясковец за поставяне павилион за продажба на фураж.

2.Определя месечна наемна цена 7.78 лв., която ще бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната. Всички разходи, свързани с ползването на обекта са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви и сключи договор за наем с Владимир Божидаров Владов, представляващ ЕТ “Жана – Иванка Борисова” гр.Лясковец за обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/