Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 108 / 27.05.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 27.05.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 108

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.38, ал.3 и § 42 от Закона за общинската собственост, съгласно одобрено със Заповед № 533/30.032004г. частично изменение на Подробен устройствен план на гр.Лясковец в кв.28.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Учредява право на пристрояване на ЕТ “Мими 84 – Иван Петков” гр.Лясковец, представляван от Иван Илиев Петков върху 35.00 кв.м общинска земя за разширение към съществуващ обект магазин за хранителни стоки /с отстъпено право на строеж/, находящ се в УПИ ХVІІ – за жилищно строителство и трафопост, кв.28 по ПУП гр.Лясковец.

2.ЕТ “Мими 84 – Иван Петков” гр.Лясковец да заплати правото на пристрояване по пазарна цена 10.00 лв./кв.м.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и договор за учредяване на правото на пристрояване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/