Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 109 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 109

ОТНОСНО: Информация за проведена среща по въпроси, свързани със състоянието на “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Община Велико Търново да представи списъци с фактическото състояние на дълготрайните материални активи към настоящия период, собственост на “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/